Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας (ΝΤΠ) στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Εκπαίδευση

Submitted by evagelosvar on Mon, 01/27/2020 - 18:30

Περιγραφή προγράμματος | Σκοπός | Που Απευθύνεται | Θεματικές Ενότητες| Στόχοι | Μοριοδότηση | Πιστοποιητικό | Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος | Επικοινωνία

Το Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning του Ιονίου Πανεπιστήμιου σε συνεργασία με την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, που υλοποιείται στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσφέρουν το Online Εξ Αποστάσεως επιμορφωτικό πρόγραμμα «Οι Νέες ΤεχνολογίεςΠληροφορίας (ΝΤΠ) στην Προσαρμοσμένη– Ειδική Εκπαίδευση»διάρκειας 480 ωρών (εννέα μηνών), του οποίου η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση, οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Περιγραφή Προγράμματος

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησηςσε συνεργασία με τα «Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης μέσω e-Learning» του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Ιονίου Πανεπιστημίου, προσφέρουν το Επιμορφωτικό Πρόγραμμα με τίτλο: «Οι Νέες Τεχνολογίες Πληροφορίας (ΝΤΠ) στην Προσαρμοσμένη – Ειδική Εκπαίδευση».

Σκοπός

Βασικός σκοπός της χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών με μειονεξίες και αναπηρίες  είναι  η προαγωγή της  ισότητας των εκπαιδευτικών  ευκαιριών.  « Η  χρήση των ΤΠΕ δεν αποτελεί αυτοσκοπό αντιθέτως είναι το μέσο για την υποστήριξη των ευκαιριών μάθησης μεμονωμένων ανθρώπων» (Εκπαιδευτικός, Επιστημονικός και Πολιτιστικός Οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών Ινστιτούτο για τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών και ο Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη στην Ειδική Αγωγή, 2011). Αντικείμενο του εξ αποστάσεως σεμιναρίου αποτελεί η εξειδίκευση και η θεωρητική εμβάθυνση επιστημόνων διαφόρων ειδικοτήτων (εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, νηπιαγωγοί, ψυχολόγοι κ.ά.) σε θέματα που σχετίζονται αφ’ ενός με την Προσαρμοσμένη-Ειδική Εκπαίδευση αφ’ ετέρου με τη χρήση των  Εφαρμογών των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που  διευκολύνουν την συνεκπαίδευση και την κατάλληλη εκπαιδευτική  προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα συμπεριφοράς. Κύριος στόχος  είναι η παροχή των κατάλληλων  θεωρητικών και πρακτικών εφοδίων που θα δώσουν στους μετεκπαιδευόμενους τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τα νέα δεδομένα των επιστημών της ψυχοπαιδαγωγικής και της τεχνολογίας με επιτυχία στην γενική τάξη, εξυπηρετώντας τις ανάγκες όλων των μαθητών τους. Η επιμόρφωση περιλαμβάνει ενότητες   βαθύτερης κατανόησης και ειδικής ψυχοπαιδαγωγικής αξιολόγησης των ψυχοκοινωνιολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς, ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας, σχεδιασμού βασικών στρατηγικών ενσωμάτωσης και εφαρμογής  των ΤΠΕ, ασφαλούς πλοήγησης και χρήσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο, μεθόδων ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών αυτών, των γονέων και των εκπαιδευτικών τους.

Απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε εν ενεργεία και πτυχιούχους εκπαιδευτικούς (προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), σε ειδικούς παιδαγωγούς, επαγγελματίες ψυχικής υγείας (π.χ. ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κ.ά.) και σε κατόχους πτυχίων σχετικών με την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, κ.ά.

Σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν επιπλέον μοριοδότηση για την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό δυναμικό φορέων μετα-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Θεματικές ενότητες

·         Γνωστικές διεργασίες επεξεργασίας των πληροφοριών στα άτομα με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και Δ.Ε.Π.-Υ.

·         Σύγχρονη διδακτική και παιδαγωγική των ατόμων με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες ή/και Δ.Ε.Π.-Υ.

·         Η εγκεφαλική λειτουργία της μάθησης

·         Ανάλυση εκπαιδευτικού έργου. Task Analysis, διαμόρφωση ατομικού προγράμματος

·         Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην ειδική αγωγή με νέες τεχνολογίες

·         Εθισμός των παιδιών και των εφήβων στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στο διαδίκτυο (ψυχοκοινωνιολογική προσέγγιση, πρόληψη και αντιμετώπιση)

·         Ασφάλεια στο διαδίκτυο των παιδιών και των εφήβων με  προβλήματα μάθησης ή συμπεριφοράς

·         Προσαρμοσμένα μοντέλα εκπαίδευσης για παιδιά και εφήβους με Δυσκολίες Μάθησης

·         ΝΤΠ ως μέσο εκπαίδευσης στην Προσαρμοσμένη - Ειδική Εκπαίδευση

·         Αλληλεπίδραση ΝΤΕ και χρηστών στην εκπαιδευτική λειτουργία παιδιών και εφήβων με μειονεξίες και αναπηρίες

·         Η λειτουργία των κοινωνικών δικτύων στη κοινωνική λειτουργία των ατόμων με μειονεξίες και αναπηρίες

·         Αλληλεπίδραση Ανθρώπου Υπολογιστή, η περίπτωση των παιδιών και εφήβων με μειονεξίες και αναπηρίες

Στόχοι του Προγράμματος

Ειδικότερα, στόχους του προγράμματος όσον αφορά στις/στους επιμορφούμενες/ους  αποτελούν:

1. εξειδίκευση και θεωρητική εμβάθυνση σε θέματα που σχετίζονται με την Προσαρμοσμένη-Ειδική Εκπαίδευση

2. χρήση των  Εφαρμογών των Επιστημών της Τεχνολογίας και της Πληροφορίας που  διευκολύνουν την συνεκπαίδευση και την κατάλληλη  εκπαιδευτική  προσέγγιση των μαθητών με δυσκολίες μάθησης και προβλήματα συμπεριφοράς

3.  δυνατότητα ειδικής  ψυχοπαιδαγωγικής αξιολόγησης   των ψυχοκοινωνιολογικών και εκπαιδευτικών αναγκών των μαθητών με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς

4. δυνατότητα ειδικής διδακτικής και παιδαγωγικής μεθοδολογίας

5. δυνατότητα σχεδιασμού βασικών στρατηγικών ενσωμάτωσης και εφαρμογής  των ΤΠΕ

6. δυνατότητα καθοδήγησης ασφαλούς πλοήγησης και χρήσης της πληροφορίας στο διαδίκτυο σε μαθητές με προβλήματα μάθησης και συμπεριφοράς

7. δυνατότητα εφαρμογής μεθόδων ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης των μαθητών αυτών, των γονέων και των εκπαιδευτικών τους

Μοριοδότηση

Το πρόγραμμα αναγνωρίζεται από το Υπουργείο Παιδείας και   μοριοδοτείται σύμφωνα με τον Ν. 4415/2016, ΦΕΚ. 159 Α/06.09.2016 με τον Ν. 61048/Ε2/2017, Φ.Ε.Κ. 1239 Β /2017 και με τον Ν. 4473 Τεύχος 1ο /30/5/2017, ΦΕΚ 78/2017, με τον Ν. 4589/2019, Τεύχος Β’ 1088//02.04.2019 και με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ υπ’ αριθμό 3ΕΑ/2019.Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά/δεσμευτικά, στην παρούσα φάση οι συμμετέχοντες του προγράμματος θα μπορούσαν με βάση το Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης να λάβουν:

  • Ένταξη στον επικουρικό πίνακα Ειδικής Αγωγής ωρομίσθιων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών
  • 2 Μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών (Α.Σ.Ε.Π. – αναπληρωτές υποψήφιοι)
  • 10 Μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών Τ.Ε. και Δ.Ε.
  • 0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, Διευθυντών & Υποδιευθυντών
  • 2 Μόρια στη διαδικασία επιλογής ωρομισθίων εκπαιδευτών στα Δημόσια ΙΕΚ & Δ. ΙΕΚ Ειδικής Αγωγής & στις Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ)
  • 2 Μόρια στη διαδικασία επιλογής εκπαιδευτών ενηλίκων, των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.), των Πειραματικών Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Σ.Ε.Κ.) & των ΕΠΑΣ Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ.
  • Προσμετράται για προσλήψεις σε Δήμους, ΜΚΟ και συναφείς δομές στην εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία

 

Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, χορηγείται «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, το οποίο είναι πιστοποιημένος φορέας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό απόφαση 10/16-1-2020της συγκλήτου του Ιονίου Πανεπιστήμιου και έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση και τη μοριοδότηση των προγραμμάτων του από τους αρμόδιους στην Ελλάδα φορείς.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, ακολουθώντας το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης της Δια Βίου Μάθησης, απονέμει εκτός από το «Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης» και «Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού», στο οποίο αναγράφονται αναλυτικά, μεταξύ άλλων, τα γνωστικά αντικείμενα δηλαδή «Πιστοποιητικό Εξειδίκευσης στην Ειδική Αγωγή και στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας» στα οποία συμμετείχε ο/η επιμορφούμενος/η, οι ώρες επιμόρφωσης που ολοκλήρωσε, καθώς και οι Πιστωτικές Μονάδες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) που διασφαλίζονται και τις οποίες μπορεί να «μεταφέρει» προς αναγνώριση από εκπαιδευτικούς ή/και επαγγελματικούς φορείς της Ευρώπης οι οποίες λογίζονται 5 πιστωτικές μονάδες / ανά μάθημα

Αιτήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

να συμπληρωθούν ανά περίπτωση και να σταλούν στο lit@ionio.gr

Ατομική αίτηση (κόστους 720€) 

Ομαδική αίτηση δύο ατόμων (κόστους 1280€)

Ομαδική αίτηση τριών  ατόμων (κόστους 1620€)

Επικοινωνία

Κα Χαρά Οικονομοπούλου

Email: lit@ionio.gr

Επικοινωνία: Δευτέρα –Τετάρτη- Παρασκευή 12-14 τηλ: 2661087421