Βιβλιοθήκες

Το Εργαστήριο δημιουργεί και ενημερώνει διαρκώς μια εξειδικευμένη βιβλιοθήκη σε θέματα τεχνολογιών της πληροφορίας, η οποία περιλαμβάνει τόσο συμβατικό, όσο και ψηφιακό υλικό. Ο κατάλογος της Βιβλιοθήκης είναι προσιτός μέσω Διαδικτύου στη διεύθυνση: http://www.ionio.gr/library/.

Διαθέσιμο είναι, επίσης, μέσω Διαδικτύου, και εφόσον δεν υπάρχουν δεσμεύσεις ή περιορισμοί πνευματικών δικαιωμάτων, το σύνολο του ψηφιακού υλικού της Βιβλιοθήκης. Η σχετική ψηφιακή βιβλιοθήκη είναι προσιτή στη διεύθυνση: http://clotho.ionio.gr/dienst.html

Δημόσια Βιβλιοθήκη Κέρκυρας

Βιβλιοθήκη, Κατάστημα Κράτησης Κέρκυρας