Εργαστήριο Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΕΤΠ)

   Το ΕΤΠ ιδρύθηκε με το Π. Δ. υπ' αριθ. 89, της 10 Απριλίου 2003 (ΦΕΚ Α΄, αρ. φύλλου 82, 10-4-2003). Στόχος της δημιουργίας και λειτουργίας του ΕΤΠ, στο πλαίσιο του Τμήματος Αρχειονομίας - Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου είναι η υποστήριξη των ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών και προγραμμάτων του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την ανάπτυξη, εξέλιξη και διαχείριση των ποικίλων τεχνολογιών που σχετίζονται με και υποστηρίζουν το ευρύτερο έργο παραγωγής, διακίνησης, διαχείρισης και αποτελεσματικής εκμετάλλευσης της πληροφορίας. 

   Σύμφωνα με το γενικότερο στόχο του, στα αντικείμενα ερευνητικού ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου περιλαμβάνονται όλες οι μορφές και τα είδη των τεχνολογιών που εμπλέκονται και υποστηρίζουν το έργο παραγωγής, διακίνησης, διαχείρισης και χρήσης της πληροφορίας. Στην ευρύτερη αυτή έννοια περιλαμβάνονται τεχνολογίες τόσο σε soft (π.χ. λογισμικό, πρότυπα κλπ.), όσο και σε hard μορφή (π.χ. εξοπλισμός παραγωγής και αναπαραγωγής τεκμηρίων, όπως και ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα επεξεργασίας και πρόσβασης στην πληροφορία παντός είδους).