Πρότυπα Εργαλεία

 

Λεξικό της Επιστήμης της Πληροφορίας

Το «Λεξικό της Επιστήμης της Πληροφορίας» αναπτύχθηκε, για να λειτουργήσει ως βοήθημα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, στην ερμηνεία όρων σχετικών με το αντικείμενο σπουδών τους. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί σε όρους από το πεδίο των τεχνητών νευρωνικών δικτύων (Τ.Ν.Δ.).  Το λεξικό περιέχει 9661 όρους.

 

 

Ελληνική Πατρολογία του Migne

Με αυτό το εργαλείο γίνεται αυτόματος μετασχηματισμός των αδόμητων κείμενων της Ελληνικής Πατρολογίας του Migne σε μια   ομάδα από ειδικά JSON αρχεία  τα οποία αποτελούν  μιας NoSQL βάσης δεδομένων μόνο για ανάγνωση. Το πλεονέκτημά της μεθόδου είναι η άμεση αναζήτηση της συλλογής μέσω του παγκόσμιου ιστού με δυνατότητες εύκολης επέκτασης όταν υπάρχει υψηλός φόρτος (μεγάλος αριθμός χρηστών). Υπάρχει σημαντική μείωση σε κόστος διαχείρισης και εγκατάστασης και το σύστημα είναι φορητό και ευκολά μεταφέρσιμο. Επίσης το σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες συλλογές με μικρές τροποποιήσεις.

patro1

 

Με αυτό το εργαλείο γίνεται αναζήτηση των λέξεων πάνω στις σαρωμένες σελίδες της Ελληνικής Πατρολογίας. Πρώτα γίνεται τμηματοποίηση της σελίδας σε επίπεδο  λέξεων και στη συνέχεια εφαρμόζεται ένας  ειδικός μετασχηματισμός των λέξεων σε συμπαγή σχήματα. Χρησιμοποιούνται οι ροπές Hu για απομάκρυνση των πολύ διαφορετικών λέξεων, ο  αλγόριθμος υπολογιστικής όρασης «Shape Context»  για την ομοιότητα των λέξεων και ο συντελεστής  Pearson για την τελική επαλήθευση  της  ομοιότητας των λέξεων.

patro2

 

Σε αυτό το εργαλείο χρησιμοποιούμε το έργο του Δωρόθεου Σχολάριου «Κλείς Ελληνικής Πατρολογίας» ώστε να συνδέσουμε τις σαρωμένες σελίδες της ελληνικής πατρολογίας   με θεματικές και εννοιολογικές ενότητες. Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται  σημαντική σημασιολογική αναζήτηση και εμπλουτισμός. Υπάρχει δυνατότητα για αναζήτηση συγγραφέων και θεμάτων.

Το πλεονέκτημα της μεθόδου είναι ότι υπάρχει απευθείας σύνδεση του τόμου και της σελίδας της ελληνικής  πατρολογίας με ευκολά απομνημονεύσιμους υπερσυνδέσμους στον παγκόσμιο ιστό.

Π.χ. για τον τόμο 88 και στην σελίδα  576 ο αντίστοιχος υπερσύνδεσμος είναι:

http://scholarios.graeca.org/public/pgfront/?vol=088&page=0576

Έτσι πληκτρολογώντας πάνω στον υπερσύνδεσμο  ένα νέο τόμο και σελίδα εντοπίζεται κατευθείαν η νέα πηγή.

Η διεπαφή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από άλλες συλλογές για περεταίρω εμπλουτισμό της Ελληνικής πατρολογίας είναι δε ιδιαίτερα φιλική στη μέθοδο του πληθωπορισμού (groundsourcing).

patro3