Μουσείο και διαρκής έκθεση τεχνολογιών της Πληροφορίας

Το Εργαστήριο προτίθεται να δημιουργήσει ένα μουσείο ενδεικτικό της εξέλιξης των τεχνολογιών της πληροφορίας, αλλά και μια διαρκή έκθεση των υλοποιήσεων αιχμής στο σχετικό τομέα, η οποία και θα ενημερώνεται, στο βαθμό που αυτό θα είναι εφικτό, διαρκώς. Η λειτουργία του μουσείου θα έχει εποπτικό και διδακτικό χαρακτήρα, η διαρκής όμως έκθεση προβλέπεται να λειτουργεί ως βασικό βοήθημα τόσο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, όσο και των διαδικασιών ενημέρωσης και επιλογής ή λήψης αποφάσεων σε θέματα τεχνολογίας των πληροφοριών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία και θα συνεργάζονται με ή θα προσφεύγουν στη συμβουλευτική υποστήριξη του Εργαστηρίου.
 

Αρχαία Αγορά Αθήνα - Μουσείο Στοάς Αττάλου

Συλλογή Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Μουσείο Σολωμού

Πανεπιστημιακό Μουσείο - Συλλογή Τυπογραφίας

Σχολικό Μουσείο Σκριπερού

2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας