Δημοσιεύσεις

Τα αποτελέσματα της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας ανά τομέα σε επίπεδο δημοσιεύσεων αναφέρονται παρακάτω:

1. Πατρολογία Migne (Patrologia Graeca)

Varthis, E., Tzanavaris, S., Giarenis, I., Papavlasopoulos, S., Drakakis, M. & Poulos, M. (2021). Semantic enrichment on large scanned collections through their “satellite texts”: the paradigm of Migne’s Patrologia Graeca, Information Discovery and Delivery, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/IDD-03-2021-0021

Varthis, E., Poulos, M., Giarenis, I. and Papavlasopoulos, S. 2020. (in press). Automatic metadata extraction via image processing using Migne's Patrologia Graeca. International Journal of Metadata, Semantics and Ontologies. Inderscience Publishers.

Varthis, E., Giarenis, I., Papavlasopoulos, S. and Poulos, M. 2019a. A Web-based Semantic Navigation System for Migne's Patrologia Graeca based on OCR extracted Page and Volume Numbers from the Table of Contents of Dorotheos Scholarios. 18(26), pp. 204-209. Available at: https://www.wseas.org/multimedia/journals/computers/2019/a525105-075.php .

Varthis, E., Giarenis, I., Papavlasopoulos, S. and Poulos, M. 2021. A novel framework for delivering static search capabilities to large textual Corpora directly on the Web domain: An implementation for Migne's Patrologia Graeca.  International Journal of Web Information Systems.  doi: https://doi.org/10.1108/IJWIS-10-2020-0062.

Varthis, E., Poulos, M., Giarenis, I. and Papavlasopoulos, S. 2019b. Semantic enrichment on Large Corpora: a case study for Patrologia Graeca. In: Artificial Intelligence (AI) and its impact on libraries and librarianship. Ionian University, Corfu, Greece: IFLA. Available at: http://library.ifla.org/2749/.

Varthis, E., Poulos, M., Yarenis, I. and Papavlasopoulos, S. 2019c. Implementation of a Databaseless Web REST API for the Unstructured Texts of Migne's Patrologia Graeca with Searching Capabilities and Additional Semantic and Syntactic Expandability. In: Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage. DATeCH2019. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, pp. 123–129. doi: 10.1145/3322905.3322913.


2. Ανάπτυξη Ιατρικών  Σχημάτων και Οντολογιών –Επεξεργασία Ιατρικής Πληροφορίας
Ερευνητική Ομάδα: (Γεώργιος Μπώκος –Άγγελος Ευαγγέλου-Μάριος Πούλος – Σώζων Παπαβλασόπουλος – Ειρήνη Μαλιαγκάνη – Θεόδωρος Φελέκης -Σύλβια Πουλημένου-Χαράλαμπος Παπαβλασόπουλος).

Marios Poulos, Eirini Maliagani, Minas Paschopoulos, and George Bokos. Endometrial Cancer Recognition via EEG Dependent upon 14-3-3 Protein Leading to an Ontological Diagnosis. International Conference of Mathematic Biology Engineering and Technology 55 2009 – 241.

M., Vlamos P., Bokos G. and Evangelou A. Semantic EEG Description. 2a Conferenza Nazionale di GRID in Sanità December 2007.

Poulos M, Papavlasopoulos S, Bokos G, Evangelou A. An XML Schema for the Sharing and Communication of Heterogeneous EEG Data for Diagnostic and Research Purposes. The Journal on Information Technology in Healthcare 2006; 4(4): 253–273.

Papavlasopoulos S.,. Poulos S., Bokos G, and Evangelou A. Classification Control for Discrimination between Interictal Epileptic and Non – Epileptic Pathological EEG Events. International journal of Biomedical Sciences 2006 1(1): 34-41.

M. Poulos, M. Rangousi , E. Kafetzopoulos and Fotis Georgiacodis. Statistical evaluation of computational geometry and neural network classification for person identification purposes via the EEG. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography.  2005. v.8.1 pp 27-47.

S. Papavlasopoulos, M. Poulos, V. Chrissicopoulos : Feature Extraction from Interictal Epileptic and Non- Epileptic Pathological EEG Events for diagnostic Purposes using LVQ1 Neural Network. 7th International Workshop on Mathematical Methods in Scattering Theory and Biomedical Technology. September  2005.

Poulos M.,  Papavlasopoulos S., Alexandis N. and Vlachos V. Comparison between Auto-Cross Correlation Coefficients and Coherence Methods applied to the EEG for Medical Diagnostic Purposes. Medical Science Monitor, 2004  v. 10. pp. 99-108.

M. Poulos, S.  Papavlasopoulos , N. Alexandis and V. Vlachos. Comparison between Auto-Cross Correlation Coefficients and Coherence Methods applied to the EEG for Medical Diagnostic Purposes. Medical Science Monitor, 2004  v. 10. pp. 99-108.

M. Poulos, M. Rangousi, V. Chrissicopoulos , A. Evangelou and Fotis Georgiacodis. Comparative analysis of Computational Geometry and Neural Network Classification Methods for Person Identification Purposes via the EEG. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, 2004. v.7.3 pp 319-347.

M. Poulos, F. Geogiacodis, V. Chrissicopoulos and A. Evangelou. Diagnostic Test for the Discrimination between Interictal Epileptic and Non-Epileptic Pathological EEG Events using Auto-Cross-Correlation Methods. Section 50. Epilepsy Abstracts, Elsevier ISSN: 0031-0743: Section 50 vol 37.2, pp. 60 (2004)


3. Βιβλιομετρία, Κοινωνικά Δίκτυα και Στατιστική Βιβλιομετρικών και Κοινωνικών Δεικτών
Ερευνητική Ομάδα: (Γεώργιος Μπώκος – Μάριος Πούλος– Σώζων Παπαβλασόπουλος–Νικόλαος Κορφιάτης)

Marios Poulos, Sozon Papavlasopoulos, and V. S. Belesiotis. Using a Semantic Self-Organising Web Page- Ranking Mechanism for Public Administration and Education International Journal of Social Sciences 5:1. Pp 17-21 (2009).

Marios Poulos, Sozon Papavlasopoulos, V. S. Belesiotis and N. Korfiatis.A semantic self-organising webpage-ranking algorithm using computational geometry across different knowledge domains Int. J. Knowledge and Web Intelligence, Vol. 1, Nos. 1/2, (2009).

Poulos. M. , Korfiatis N. and Bokos G. Towards the Definition of a Global Bibliometric Indicator presented in 11th International Conference of the International Society for Scientometrics and Informetrics, June 25-27 2007, Madrid.

S. Papavlasopoulos, M. Poulos and G. Bokos. Towards Constructing a Bibliometric Cited Distance Factor for an Article Using an Elman Neural Network . Collnet, Journal of Scientometrics and Information Management. Volume No. : 3 (2009) Issue No. : 01, pp 17-29 (June 2009)

Korfiatis N., Poulos M. and Bokos G. Social metadata for the impact factor The Electronic Library 2007 25 (2) : 166 - 175

Antonakis D., Vaioulis F., Poulos M., Bokos G. Towards Online Citation Method Based on Entries in Binary Format. International Conference on Multidisciplinary Information Sciences and Technologies, InSciT2006. Merida Spain 26-28 Oct 2006.

Korfiatis N., Poulos M. and Bokos G. Evaluating Authoritative Sources using Social Networks: an insight from Wikipedia. in the Online Information Review (OIR) Emerald Publishers. Online Information Review Online Information Review, 30(3):252--262, 2006.

Poulos M., Papavlasopoulos S., and V. S. Belesiotis. Using a SemanticSelf-Organising Web Page-Ranking Mechanism for Public Administration and Education International Journal of Social Sciences 5:1 2010:17-21.

Poulos M., Papavlasopoulos S., Belesiotis V., Korfiatis N. A Semantic Self-Organising Webpage-ranking algorithm using computational geometry across different knowledge domains Int. J. Knowledge and Web Intelligence, Vol. 1, Nos. 1/2, 2009: 24-47

Papavlasopoulos S., Poulos M., and Bokos G. Towards Constructing a Bibliometric Cited Distance  Factor for an article using an Elman Neural Network Colnet Journal Of Scientometrics and Information Management 3(1) June 2009: 17-29

Papavlasopoulos S., Poulos M., A Global Bibliometric Index for a Published Article. Proceedings of the 10th WSEAS International Conference on Mathematical Methods, Computational Techniques, Non-Linear Systems, Intelligent Systems. Corfu, Greece, October 26-28, 2008


4. Σημασιολογική Επεξεργασία Ψηφιακών Αρχείων (Κείμενο-Εικόνα-Ήχος)
Ερευνητική Ομάδα: (Γεώργιος Μπώκος –Μάριος Πούλος -Σώζων Παπαβλασόπουλος –Νικόλαος Κορφιάτης - Φώτιος Βαϊούλης )

Marios Poulos, George Bokos Extraction of Semantic Digital Signatures from MRI Photos for Image-Identification Purposes.International Jourmnal of Information Technoloy Engineering and Technology 55 2009 pp 614-617. (Oslo July 2009). 


Marios Poulos, George Bokos, and Fotios Vaioulis. Towards the Semantic Extraction of Digital Signatures for Librarian Image-Identification Purposes. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(5):1–11, 2008.

M., Bokos G., Kanellopoulos N., Papavlasopoulos S. and Avlonitis M. Specific Selection of FFT Amplitudes from Audio Sports and News Broadcasting for Classification Purposes. Journal of Graph Algorithms and Applications Vol. 11, no. 1, pp. 277-307, 2007.

Peponi N., Poulos M. and Pappas T.  Metadata Encoding for the Levels of Scientific Research 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research 11-12 October 2007.

Poulimenou S, Asonitis S. and Poulos M. Metadata Encoding for the Documents based on the Rules of Diplomatics Science 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research 11-12 October 2007.

F.  Vaioulis, M.. Poulos, G.. Bokos. An Improved filter based on User-Supplied Function for Image Segmentation Purpose. International Journal of Signal Processing v. 2.1  pp. 45-51 (2005).

M. Poulos, S. Papavlasopoulos,G. Bokos : An Automatic Computational Geometric Key-phrase Extraction   for Resolving the Contextual Retrieval Problem. Libcom2005 (Information Technologies, Computer Systems and Publications for Libraries) . Russia Moscow. November 2005

F. Vaioulis, M. Poulos, G. Bokos, N. Alexandris. Main Subject Detection of Image by Cropping Specific Sharp Area. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2005. v.2.9 pp 1415-1419.

M. Poulos, N. Korfiatis and S.  Papavlasopoulos. Anti-Spam Filtering using Computational Geometry. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2004. v.2.1 pp 757-761.

M. Poulos, S. Papavlasopoulos  and V. Chrissicopoulos. A Text Categorization Technique based on a Numerical Conversion of a Symbolic Expression and an Onion Layers Algorithm. Journal of  Digital  Information (JoDI), 2004. v. 6. 1.

M. Poulos, N. Korfiatis and S.  Papavlasopoulos. Anti-Spam Filtering using Computational Geometry. WSEAS Transactions on Information Science and Applications, 2004. v.2.1 pp 757-761.

M. Poulos, S. Papavlasopoulos  and V. Chrissicopoulos. An application of the onion-peeling algorithm for fingerprint verification purposes. Journal of Information & Otimization Sciences (2004) V. 26. 3. pp. 665-681.


5. Γεφύρωση Τεχνολογιών (Επεξεργασία σήματος-Νευρωνικά Δίκτυα – Μεταδεδομένα)
Ερευνητική Ομάδα: (Γεώργιος Μπώκος – Μάριος Πούλος -Σώζων Παπαβλασόπουλος-Νικόλαος Σκιαδόπουλος- Νικόλαος Δρόσος)

Asonitis S., Boundas D., Bokos G., and Poulos M. Semi – automated tool for characterizing news video files, using metadata schemas. 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research 11-12 October 2007.

Voulgaris S, Poulos M., Kanellopoulos N., and Papavlasopoulos S.  A Web Classifier for Semantic Classification Between News and Sports Broadcasts 2nd International Conference on Metadata and Semantics Research 11-12 October 2007.

Poulos M., Papavlasopoulos S., Bokos G.. A Semantic Broadcasting Method for the Exchange of Encoded Texts between Different XML Schemas. LIBRES-Library and Information Science-Research International Journal. Volume 16, Issue 1 (2006)

Avlonitis M., Kordonis I. And Papavlasopoulos S. On an analytical estimation of characteristic lengths in pattern formation Application to fatigue. JournalL of Interdisciplinary Mathematics Volume 11 Number 4 August 2008: 451-460.


6. Περιβάλλον  Αξιοποίησης Επιστημονικών  Πηγών Πληροφορίας

Ερευνητική  Ομάδα: (Μάριος Πούλος – Σώζων Παπαβλασόπουλος -Βασίλειος Σ.    Μπελεσιώτης)

Μάριος Πούλος, Σώζων Παπαβλασόπουλος και Βασίλειος  Σ. Μπελεσιώτης:  Η Υπολογιστική Γεωμετρία ως Πρότυπο Αναγνώρισης Πολυμεσικών Πολυπαραμετρικών Συστημάτων. Αστρολάβος, Μαθηματική Εταιρεία (2006)

M. Poulos, V.S. Belessiotis, N. Alexandris, V. Chrissikopoulos. Computational Geometry Algorithms in an Educational Intelligent Scenario Management System. Proceedings of the 7th International Multicoference on Circuits, Systems, Communications and Computers,  Corfu Island Greece, July 7-10, 2004.