Δραστηριότητες

Οι τομείς στους οποίους επικεντρώνεται  η ερευνητική και άλλη δραστηριότητα του Εργαστηρίου περιλαμβάνουν:

  • Τον σχεδιασμό, οργάνωση και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων
    Την παροχή σε τρίτους συμβουλευτικών υπηρεσιών, σχετικά με την επιλογή, εγκατάσταση και χρήση τεχνολογιών της πληροφορίας
  • Τη διαρκή παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων στους τομείς ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου και τη συγκέντρωση, με κάθε δυνατό τρόπο, της σχετικής τεκμηρίωσης και των υλοποιήσεων της έρευνας σε διεθνές επίπεδο
  • Την ανάπτυξη μιας εκτεταμένης βιβλιοθήκης με συμβατικό και ψηφιακό υλικό για τα σχετικά θέματα με στόχο τόσο τη χρήση της για τους σκοπούς και από τα μέλη του Εργαστηρίου, όσο και τη διάθεσή της σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο.
  • Την ανάπτυξη και διατήρηση ενός διαρκούς εκθετηρίου δειγμάτων σε υλικό και λογισμικό, από τις εκάστοτε τεχνολογίες αιχμής στο χώρο της πληροφορίας
  • Τη δημιουργία ενός αντιπροσωπευτικού μουσείου εξέλιξης των σχετικών τεχνολογιών
  • Την ανάπτυξη και διαρκή ενημέρωση μιας θεματικής πύλης για τα θέματα ενδιαφέροντος του Εργαστηρίου.