Μουσεία

Το Εργαστήριο προτίθεται να δημιουργήσει ένα μουσείο ενδεικτικό της εξέλιξης των τεχνολογιών της πληροφορίας, αλλά και μια διαρκή έκθεση των υλοποιήσεων αιχμής στο σχετικό τομέα, η οποία και θα ενημερώνεται, στο βαθμό που αυτό θα είναι εφικτό, διαρκώς. Η λειτουργία του μουσείου θα έχει εποπτικό και διδακτικό χαρακτήρα, η διαρκής όμως έκθεση προβλέπεται να λειτουργεί ως βασικό βοήθημα τόσο των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου, όσο και των διαδικασιών ενημέρωσης και επιλογής ή λήψης αποφάσεων σε θέματα τεχνολογίας των πληροφοριών, από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία και θα συνεργάζονται με ή θα προσφεύγουν στη συμβουλευτική υποστήριξη του Εργαστηρίου.
 

Αρχαία Αγορά Αθήνα - Μουσείο Στοάς Αττάλου

Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων

Συλλογή Ιστορίας του Σχολείου και της Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου

Μουσείο Ασιατικής Τέχνης

Μουσείο Σολωμού

Πανεπιστημιακό Μουσείο - Συλλογή Τυπογραφίας

Σχολικό Μουσείο Σκριπερού

2ο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Κέρκυρας