Έρευνα

Στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πλαισίου για την ερευνητική στρατηγική που υιοθετείται στα ακόλουθα τρία επίπεδα υλοποίησης:

Πρότυπη και Εφαρμοσμένη Έρευνα (άξονες προτεραιότητας)
Δημοσιεύσεις (Τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων της έρευνας)
Πειραματικές Εφαρμογές (Περιβάλλον Ιστού)